Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden staat een aantal basisregels voor ons als webwinkel en u als consument.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Onze identiteit
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Informatie
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 7 Herroepingsrecht bij leveringvan diensten en digitale inhoud die niet opnmateriële
drager is geleverd
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 Ontbinding door herroeping
Artikel 10 De prijs
Artikel 11 Conformiteit en garantie
Artikel 12 Levering en uitvoering
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Artikel 14 Betaling
Artikel 15 Klachtenregeling
Artikel 16 Intellectueel eigendom
Artikel 17 Persoonsgegevens
Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 19 Links
Artikel 20 Uw gegevens
Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 22 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

 1. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
  aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.
 2. U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met ons.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van
  één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product,
  dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bij
  een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon of
  internet.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
  afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale
  inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is
  gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde
  reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

Artikel 2 Onze identiteit

Knoevelshop
Lindenlaan 13 Bellingwolde
Telefoonnummer: 0597-851237
Bereikbaarheid :
Emailadres: info@knoevelshop.nl
KvK-nummer: 30217612
BTW-identificatienummer: NL001942063B33
Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): NL91KNAB0258124385 KNABNL2H

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen
  overeenkomst op afstand tussen u en ons.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit.
  Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij
  ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande
  lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan u
  beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een
  duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze
  algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel
  mogelijk gratis elektronisch toe
 4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden,
  zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing
  zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4 Informatie

Artikel 4.1 Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen,
bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud
die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en
verplichtingen, zoals:

 1. de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of
  afleveringskosten;
 2. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
 3. of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
 4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 5. de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
 6. de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het
  basistarief;
 7. de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op
  de hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand
  komt;
 8. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 9. de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes
  elektronisch kan bekijken;
 10. de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
 11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie

Artikel 4.2 Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende
informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):

 1. Ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
 2. of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan
  gebruik kan maken;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst
  heeft gekregen;
 5. de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of
  van onbepaalde duur is;
 6. als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.

artikel 4.3 Bij een duurtransactie is artikel 4.2 alleen van toepassing op de eerste levering

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging

 1. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet
  is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
 2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u
  elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
 3. Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op
  afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeld
  bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenen
  hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.

 1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf
  aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
  a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u
  aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer
  wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een
  bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
  u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel
  heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
  dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft
  ontvangen.
 2. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
 3. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat
  u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt
  houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde
  toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij
  informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
 4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
 5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk
  terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.
  Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het
  product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u
  terug op het tijdstip dat als eerste valt.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd

 1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u een
  bedenktijd van minimaal 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat.
  Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
 2. Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt
  maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
 3. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14
  dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt
gesloten vermelden. Het gaat om:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen
  voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan
  wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, terwijl
  u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
  leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, diensten
  en/of digitale inhoud te kopen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
  b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben
  uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 6. Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
  uitvoering staat;
 7. Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
  vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke
  persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om
  terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
  waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
  afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft
  verbroken;
 13. Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming;
  b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.

Artikel 9 Ontbinding door herroeping

 1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet
  heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8
  voor mogelijke uitzonderingen).
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door
  middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 3. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na
  ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
 4. Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
 5. U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2
  bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft
  niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in elk geval
  in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 6. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
  staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 8. U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat
  u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor
  terugsturen niet te betalen.
 9. Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens
  de bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat
  wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de
  dienst.
 10. U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
  a. wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
  herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
  b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft
  verzocht.
 11. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
  geleverde digitale inhoud, als:.
  a. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
  nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
  b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
  c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
 12. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
  rechtswege ontbonden. .
 13. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met
  een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
 14. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
  hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs

 1. Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde
  geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
  schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen
  aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als
  de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als
  wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
  a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 Conformiteit en garantie

 1. Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
  datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt
  afgesproken.
 2. Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet niets
  af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze
  verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
 3. Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere
  leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of
  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het plaatsen
  van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft
  onverwijld terug.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging
  aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
  anders is afgesproken.

Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging:

 1. U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde
  opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn
  van maximaal één maand.
 2. U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het
  einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels
  aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
  bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.

  Verlenging:
 1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend worden
  verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over
  duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
  een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde
  van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een
  overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per
  maand worden bezorgd.
 4. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur:
 5. Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde
  met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
  verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 14 Betaling

 1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen
  vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. In het geval dat verschillende producten uit één bestelling
  op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product.
  In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat u
  onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, dan moet binnen u
  14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
 2. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50%
  mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de rest van) de koopsom
  betaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.
 3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan ons te
  melden.
 4. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk
  gemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals is
  beschreven in deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
  omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van
  ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen de
  termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.
 4. Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Qshops. U
  kunt dan ook een beroep doen op bemiddeling door Qshops Keurmerk. Van dit recht kunt u gebruik
  maken via het online klachtenformulier op de website van Qshops Keurmerk. Zie:
  https://www.qshops.org/pages/klacht_melden De klacht wordt dan naar Qshops In eerste instantie naar
  de verkoper gestuurd ter behandeling. Qshops bemiddelt binnen drie maanden in een oplossing tussen
  u en ons. Wanneer bemiddeling door Qshops niet lukt of niet binnen de termijn van drie maanden lukt,
  kunt u de klacht alsnog voorleggen aan een Geschillencommissie.
 5. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform via
  http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16 Intellectueel eigendom

Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de
internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 17 Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de
geldende regelgeving in acht.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing

Artikel 19 Links

Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy
beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 20 Uw gegevens

U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan
ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk
verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie
wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet
benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u
deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Qshops Keurmerk kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 2. Laatste wijziging 25-05-2018

Contactgegevens

Knoevelshop
Lindenlaan 13
9695 GP Bellingwolde
info@knoevelshop.nl

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

Wij zijn aangesloten bij

Copyright 2021 Knoevelshop © All Rights Reserved